از نقاط دیدنی پارودبار می توان به لجینکی ،کیسندر ،ونانی لات ، شارو ، کهول ،زمبراران ،یاله سر و ... نام برد .