از محصولات کشاورزی  روستای پارودبار می توان به برنج ،گندم ،جو و عدس نام برد هنچنین باغات زیتون و انار به وفور یافت می شود ،انگور ،انجیر نیز از دیگر محصولات باغی این روستا به حساب می آید .